่จุฬาวิชาการ 2560

19 Mar 2017, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิสิตและคณาจารย์ภาควิชาการธนาคารและการเงินร่วมจัดงานจุฬาวิชาการประจำปี 2560 โดยในงานมีการแสดงผลงานทางวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรมการเรียนการสอนของภาควิชาฯ