ภาควิชาการธนาคารและการเงิน

ภาควิชาการธนาคารและการเงินเป็นส่วนหนึ่งของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นเป็นสาขาทางด้านพาณิชยศาสตร์ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2482 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการธนาคารและการเงินให้กับภาคธุรกิจซึ่งมีการขยายตัวอย่างสูง จนถึงปัจจุบัน ภาควิชาฯได้จัดการเรียนการสอนให้กับนิสิตทั้งในระดับปริญญาบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตให้กับหลักสูตรต่างๆที่อยู่ภายใต้การดูแลของคณะฯและภาควิชาฯจำนวนมาก

ภาควิชาการธนาคารและการเงิน ให้ความสำคัญกับการวิจัยควบคู่ไปกับการเรียนการสอนของคณะ ด้วยความตระหนักว่าในโลกธุรกิจปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูงทั้งจากภายในและต่างประเทศ มีพัฒนาการใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลา ดังนั้นการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์สาขาการเงินจะเป็นส่วนช่วยให้สามารถเข้าถึงและเข้าใจหลักทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ รวมถึงนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดเผยแพร่ต่อสังคม รวมถึงนำไปสอนแก่นิสิตในชั้นเรียน

นอกจากนั้น ภาควิชาฯ ยังได้มีการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ภาคธุรกิจเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ ในด้านต่างๆ เพื่อที่จะทำให้คณาจารย์และนิสิตของภาควิชาและหลักสูตรต่างๆได้มีเครือข่ายเพิ่มขึ้นจากหน่วยงานภายนอก ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่หลากหลายจากผู้ปฏิบัติงานจริงเพิ่มเติม การร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศทั้งในรูปแบบการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ การแลกเปลี่ยนนิสิตผ่านทางหลักสูตรต่างๆ และการบรรยายพิเศษ ซึ่งนอกจากช่วยให้มีการเรียนรู้ระหว่างกันที่มากขึ้นแล้ว ยังเสริมสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติซึ่งเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นอีกด้วย

ภาควิชาฯยังได้ลงทุนในการจัดสร้างห้องปฏิบัติการทางการเงิน เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน ผ่านการสร้างสภาพแวดล้อมจำลองของตลาดการเงิน โดยใช้ซอฟต์แวร์และฐานข้อมูลชั้นนำในตลาดการเงินซึ่งนิสิตสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากตลาดการเงินทั่วโลกไม่แตกต่างจากธุรกิจและสถาบันการเงินต่างๆ ภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยและเอเชียแปซิฟิค ที่ได้ริเริ่มการจัดตั้งห้องปฏิบัติการทางเงินเพื่อใช้ในการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยอีกด้วย