Chula Expo 2016 (Anniversary 100 Years)

19 Mar 2017, Chulalongkorn University

นิสิตและคณาจารย์ภาควิชาการธนาคารและการเงินร่วมจัดงานจุฬาวิชาการประจำปี 2560 โดยในงานมีการแสดงผลงานทางวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรมการเรียนการสอนของภาควิชาฯ