ติดต่อเรา

ที่อยู่

ภาควิชาการธนาคารและการเงิน
อาคารมหิตลาธิเบศร, ชั้น 10
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท, ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร
10330

ติดต่อ

  02-218-5674-5
  02-218-5676


การรับเรื่องร้องเรียน

ภาควิชาการธนาคารและการเงินมีเป้าหมายผลักดันให้มีผลงานทางวิชาการที่ดีที่สุดและมุ่งมั่นให้เกิดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสูงต่อนิสิตและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ตามระเบียบและนโยบายของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินงานดังกล่าวอาจมีปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้ ดังนั้น ทางภาควิชาฯ จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและภาควิชาฯขึ้นมา เพื่อรับข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหา ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับภาควิชาฯในด้านต่างๆ และเพื่อที่จะมั่นใจว่าเรื่องต่างๆจะมีการดำเนินการอย่างโปร่งใส ยุติธรรมและตรวจสอบได้ ข้อเสนอแนะหรือร้องเรียนต่างๆจะได้ถูกมอบหมายไปยังคณะกรรมการของภาควิชาฯที่เป็นกลางเพื่อพิจารณาและดำเนินการ

ผู้ที่ต้องการแจ้งปัญหา ส่งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนต่างๆจะต้องกรอกข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการให้ภาควิชาฯพิจารณา และขอให้ใส่รายละเอียดของตัวท่านเอง มิฉะนั้นทางภาควิชาฯขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อมูลที่ส่งมา ทั้งนี้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ส่งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับที่สุด และไม่เปิดเผยต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแน่นอน และหลังจากที่คณะกรรมการของภาคฯได้ทำการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลต่างๆแล้วก็จะได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือจัดการปัญหาอย่างเหมาะสมต่อไป หากจำเป็น ทางภาควิชาฯอาจจะติดต่อกลับเพื่อแจ้งความคืบหน้าให้ทราบ

 

ตัวเลือก

  1. ส่งข้อมูลและรายละเอียดของปัญหา/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน พร้อมทั้งชื่อและนามสกุลของผู้ร้องเรียนมาที่อีเมล์ findept@cbs.chula.ac.th รวมทั้งส่งเอกสารเป็นไฟล์แนบมาเพิ่มเติม หากมี หรือ
  2. ส่งข้อมูลทั้งหมดผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้แบบฟอร์มข้างล่าง
 

แบบฟอร์มออนไลน์


โปรดระบุอักษรย่อชื่อเมืองหลวงของประเทศไทย