ห้องปฏิบัติการทางการเงินจัดอบรมโครงการปูพื้นฐานสู่ตลาดการลงทุนกับ Aspen

02 Sep 2016, ห้องปฏิบัติการทางการเงิน ชั้น 11 อาคารมหิตลาธิเบศ

ห้องปฏิบัติการทางการเงินจัดอบรมโครงการปูพื้นฐานสู่ตลาดการลงทุนกับ Aspen รวมกับบริษัทอินโฟเควสต์ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโปรแกรมวิเคราะห์หลักทรัพย์แอสเพน

โดยเนื้อหาเป็นการปูพื้นฐานความรู้ด้านการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินเบื้องต้น รวมทั้งการใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆเพื่อตัดสินใจลงทุน

งานนี้ได้รับความสนใจเข้าร่วมจากนิสิตจากหลากหลายคณะและชั้นปี ทั้งจากคณะเศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และพาณิชยศาสตร์และการบัญชี