พิธีไหว้ครู 2559

18 Aug 2016, อาคารมหิตลาธิเบศ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชาการธนาคารและการเงินขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลเรียนดีและนิสิตผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะฯและมหาวิทยาลัย
เนื่องในโอกาสพิธีไหว้ครู วันที่ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 8.00-9.30 น. อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีนิสิตดังต่อไปนี้

ภาพซ้าย

- รางวัล “ทุนไชยยศสมบัติ” สำหรับบัณฑิตศึกษาแต่ละสาขาที่ได้แต้มเฉลี่ยสะสมสูงสุดและไม่ต่ำกว่า 3.25) ได้แก่
นางสาวพริมา  เพชราภิรัชต์ (คนซ้ายสุด) ได้เกรดเฉลี่ย 3.95

- รางวัลนิสิตทำคุณประโยชน์ ได้แก่
นายธนิษฐ์ แดงมาศ (ที่สองจากขวา)           
นายวริทธิ์ รุ่งเรืองธนากิจ (ขวาสุด)

โดยมี รศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล หัวหน้าภาควิชาการธนาคารและการเงินให้เกียรติในงาน

ภาพขวา

- รางวัลผลการเรียนดีเยี่ยม และสำเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนดและได้เกรดเฉลี่ยสูงสุด
นายนิพิฐเจต ศิริลดาจินดาเลิศ   นิสิตบางเวลา (Flexible) ได้เกรดเฉลี่ย 3.93
นางสาวชุลีพรรณ ปฏิยัตต์โยธิน  นิสิตในเวลาราชการ (Full Time) ได้เกรดเฉลี่ย 3.87