announcement image

Leadership Development Program 2563

17 Aug 2020

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ได้กำหนดจัดให้มี โครงการ “Leadership Development Program” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำให้กับนิสิตนักศึกษาและเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับสถาบันการศึกษา ซึ่งในปี 2563 กำหนดจัด จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 40 คน  ดังนี้

รุ่นที่ 53          วันที่  9 - 11  ตุลาคม พ.ศ. 2563         ณ The Pine Resort จ.ปทุมธานี 
รุ่นที่ 54         วันที่  16 - 18 ตุลาคม พ.ศ. 2563         ณ The Pine Resort จ.ปทุมธานี 

โครงการนี้สำหรับนิสิตนักศึกษา ผู้ที่มีความสนใจในการพัฒนาตนเอง และกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2หรือ 3 ของทุกสาขาวิชา โดยทางบริษัทฯ จะทำการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเข้าร่วมโครงการฯ และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด ตลอด 3 วัน 2 คืน

ขยายเวลารับสมัคร ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2563

สนใจรายละเอียดติดต่อและดาวน์โหลดฟอร์มตามแบนเนอร์ได้เลย