announcement image

ธนาคารกสิกรไทยเปิดรับสมัคร ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปี 2563

ธนาคารกสิกรไทยเปิดรับสมัคร ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปี 2563

07 May 2020

​​​​​​​​​​“การศึกษาคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศ” ธนาคารกสิกรไทยจึงริเริ่มนโยบายพัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษาด้วยการเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปและพนักงานของธนาคารกสิกรไทยสอบชิงทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโททั้งในและต่างประเทศเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2509 นับจนถึงปัจจุบันรวมแล้วมากกว่า 50 ปี

ทั้งนี้ การให้ทุนการศึกษาเกิดขึ้นจากการที่ธนาคารกสิกรไทยได้รับความไว้วางใจและเชื่อมั่นจากลูกค้าและสังคมมาโดยตลอด จึงต้องการตอบแทนสิ่งที่เป็นประโยชน์กลับคืนสู่ประเทศชาติ ขณะเดียวกันธนาคารก็ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง เพื่อร่วมกันพัฒนาและสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับองค์กรต่อไป​

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 15 พฤษภาคม 2563

​ทุนการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 8 ทุน

  • สาขาวิชา MBA, Finance, Financial Engineering และอื่นๆ จำนวน 5 ทุน
  • สาขาวิชา Business Data Analytics จำนวน 3 ทุน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
    ​​(เฉพาะสาขาวิชา Business Data Analytics อายุไม่เกิน 28 ปี)
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • ไม่จำกัดสาขาวิชาและมีเกรดเฉลี่ย(GPA) ไม่น้อยกว่า 3.00
  • มีผลสอบ TOEFL (Internet-based) ไม่น้อยกว่า 80 คะแนน หรือ IELTS ไม่น้อยกว่าระดับ 6 หรือ CU-TEP, TU-GET ที่เทียบเท่า TOEFL (Internet-based) 80 คะแนน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://kasikornbank.com/th/announcement/Pages/scholarship2020.aspx