Simulation cases in Seminar Class: Finance Students

27 Apr 2019,

บรรยากาศการทำกรณีศึกษาจากเกมจำลอง ภาพความสนุกส่งท้ายสำหรับนิสิตการเงินปี 4 ทุกคน