announcement image

SEC Capital Market Symposium 2020

11 Aug 2020

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต นักศึกษาและผู้ที่สนใจ ส่งผลงานวิจัยเกี่ยวกับนโยบายตลาดทุน ในงานสัมมนาประจำปี 2563 ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบครับ