announcement image

CMRI Research Scholarship Award 2017

03 Oct 2017

เพื่อส่งเสริมให้มีการทางานวิจัยเกี่ยวกับตลาดทุนที่มีคุณภาพอย่างกว้างขวาง สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย จึงได้จัดสรรเงินทุนเพื่อสนับสนุนการทางานวิจัยด้านตลาดทุนมาโดยต่อเนื่อง สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุนฯ ได้ให้ทุนสนับสนุนการทางานวิจัยโดยมีโครงการร่วมกับสถาบันการศึกษา ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดี อีกทั้งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดียิ่งจากผู้ทรงคุณวุฒิในธุรกิจตลาดทุนที่เข้ามามีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้ผู้วิจัยและผู้แทนจากสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ได้เข้าใจข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างเครือข่ายที่ประสานและเชื่อมโยงสถาบันการศึกษากับภาคธุรกิจตลาดทุนไทย

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดผลอย่างต่อเนื่อง สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุนฯ จะจัดให้มีโครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านตลาดทุน ประจาปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. ส่งเสริมให้มีการจัดทางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนและเสริมสร้างความเข้าใจในตลาดทุนโดยรวม โดยเฉพาะงานวิจัย ที่มีประโยชน์สาหรับการพัฒนาตลาดทุนไทยหรือมีประโยชน์เชิงนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน

2. สร้างนักวิจัยที่มีคุณภาพ และสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิในธุรกิจตลาดทุนไทย

3. ยกระดับงานวิจัยด้านตลาดทุนให้มีคุณภาพ และ ใช้ประโยชน์ได้จริงในธุรกิจตลาดทุนไทย

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ