โครงการออมให้พอใช้หลังเกษียณด้วย Retirement-checkup application

16 Jun 2017

ทีมคณาจารย์จากภาควิชาการธนาคารและการเงิน นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง"การศึกษาวิเคราะห์ระดับสินทรัพย์ การออมขั้นต่ำที่ผู้เกษียณอายุพึงมีสำหรับการประกันคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน (วัยสูงอายุ)" ในงาน Capital Market Research Forum #3/2560 วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สามารถรับชมการนำเสนอการวิจัยได้ที่

https://www.facebook.com/set.or.th/videos/10150836464719975/

ทีมคณะผู้วิจัย ประกอบ ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล ผศ.ดร.อนิรุต พิเสฎฐศลาศัย อ.ดร.รัฐชัย ศีลาเจริญ อ.ดร.รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น ร่วมกับ อ.ดร.ณรงฤทธิ์ อัศวเรืองพิภพ (ภาควิชาสถิติ) และ ผศ.ดร.สุนทรี เหล่าพัดจัน (คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา)