announcement image

Capital Market Research Innovation 2018

23 Mar 2018

สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความประสงค์ที่จะสนับสนุนแนวคิดสร้างสรรค์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในทางปฏิบัติหรือสามารถนำไปต่อยอดได้ โดยการผสานองค์ความรู้และแนวคิดใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนในหลายมิติ ซึ่งต้องการองค์ความรู้ที่จะผสานในหลายสาขาวิชา โดยการเปิดรับแนวคิดและตอบโจทย์ตลาดทุนที่เป็นที่สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

 

  1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา รวมไปถึงบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในธุรกิจตลาดทุน นำเสนอแนวคิด การตั้งคำถามรวมถึงการสร้างโจทย์ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดทุนไทย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน
  2. เพื่อสร้างนักคิด นักสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ อันจะนำไปสู๋การพัฒนาตลาดทุนไทยได้อย่างยั่งยืน
  3. เพื่อเปิดรับแนวคิดในวงกว้าง และสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจตลาดทุนไทย ให้มีการนำแนวคิดที่น่าสนใจ มาหาคำตอบ และนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบใหม่ที่เข้าถึงและเข้าใจง่าย

 

เกี่ยวกับกิจกรรมและการแข่งขัน

สถาบันวิจัยฯ จะจัดการแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 เฟส ได้แก่

 

        เฟสที่1. CM Smart Ideas: ให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถนำเสนอแนวคิดหรือคำถามที่สามารถนำมาทำการศึกษาเพื่อหาคำตอบ โดยผู้ที่สนใจสามารถเสนอแนวคิดหรือคำถามผ่านการ Survey บนช่องทาง Online


        เฟสที่ 2. CM Research Innovation Contest: ให้ทีมวิจัยทำการศึกษาตามหัวข้อที่ได้รางวัลจากเฟสแรก โดยผู้ที่เข้าโครงการอาจนำเสนอนวัตกรรมในการทำวิจัยรูปแบบใหม่ที่ทันสมัย และเข้าใจง่ายเพื่อตอบโจทย์ตามแต่ละหัวข้องานวิจัย


        เฟสที่ 3. CM Media Challenge: การประกวดการนำเสนอผลงานในรูปแบบสื่อการเรียนรู้ทางการเงินที่อาจเป็นคลิปวีดิโอ/ Animation/ สื่อความรู้เคลื่อนไหวอื่นๆ ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานรูปแบบใหม่ที่ต่างจากการนำเสนอผลงานวิชาการทั่วไป

 

รายละเอียดเพิ่มเติม ที่เว็บไซต์ฝ่ายวิจัยตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หรือ   E-mail: CMresearchinnovation@set.or.th