announcement image

Bond Academy 2017 by ThaiBMA

01 Aug 2017

ด้วยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ได้กำหนดจัดโครงการ “Bond Academy 2017” ซึ่งเป็นกิจกรรมค่ายอบรมความรู้ด้านตราสารหนี้ให้กับนักศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโทของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ในด้านที่เกี่ยวข้องกับตลาดตราสารหนี้ให้กับนิสิตนักศึกษา อันจะเป็นกำลังสำคัญเพื่อช่วยพัฒนาและกระจายความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ให้กับประชาชนในวงกว้างต่อไป เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมที่จะเข้าสู่เส้นทางสายอาชีพหลังจบการศึกษาอย่างมีคุณภาพต่อไป

อนึ่งโครงการนี้ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 24 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะได้รับการอบรมผ่านหลักสูตรที่เข้มข้น พร้อมกับการทดสอบความรู้ความสามารถผ่านการแข่งขันตลอดช่วงระยะเวลาของโครงการ ทั้งนี้ นักศึกษาทุกคนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับใบประกาศนียบัตรหลังจบโครงการ นอกจากนี้แล้วยังมีโอกาสพบปะกับผู้มีส่วนร่วมในตลาดตราสารหนี้ไทย และโอกาสในการทำงานในเส้นทางสายตลาดเงินตลาดทุนต่อไปในอนาคต โดยผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น (นอกจากค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าเดินทาง)

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านหน้าเวปไซต์http://www.thaibma.or.th/bondacademy2017/index.htmlโดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อคุณพัชร์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-257-0357 ต่อ 305